سکوت .......

 

سکوتـــــــــــــ ...و دیگر هیچ نمی گویم ...!که این بزرگترین اعتراض دل من 

استــــــــــبه او ...سکوت را دوستـــــــــ دارمبه خاطر ابهت بی پایانشـــــــ ......

/ 0 نظر / 15 بازدید